Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach

Dom Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach został utworzony w 2000 roku
Dekretem Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Od początku istnienia zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku,
zarówno kobietom jak i mężczyznom, niezależnie od wyznania.

Placówka działa w oparciu o:
 • Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. roku w sprawie domów pomocy społecznej, a także na mocy
 • Umowę o realizacji zdania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2018-2023 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 54 osób w podeszłym wieku
  nr SWZ. 526.2.146.2018 zawarta dnia 27 kwietnia 2018 roku pomiędzy Miastem Tychy, a Caritas Archidiecezji Katowickiej - jako zleceniobiorcą.

Dom zamieszkują 54 osoby, którymi opiekuje się wykwalifikowany personel, który zapewnia kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a w szczególności:

 • W zakresie potrzeb bytowych
  • miejsce zamieszkania
  • wyżywienie
  • odzież, obuwie
  • utrzymanie czystości
 • Usług opiekuńczych
  • udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego
  • pielęgnacja
  • opieka higieniczna
  • kontakt z otoczeniem
  • organizacja czasu wolnego
 • Wspomaganie
  • umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej
  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców
  • umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych
  • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  • zapewnienie przestrzegania praw Mieszkańca oraz dostępu do informacji o tych prawach